Continuum Logo Zwart

WAT WE DOEN

VOOR UW PRIVACY

1. Definities

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2. Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van Continuum en waarvan Continuum persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Contactgegevens

Continuum Consulting NV
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
België

contact@continuum.be
+32 (0) 2 897 85 37
BTW: BE0892.993.975

4. Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer Continuum  optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

5. Welke persoonsgegevens verwerkt Continuum?

Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Continuum  verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Bij een vraag naar meer informatie over de diensten van Continuum

Bij het vragen naar meer info over de diensten of producten van Continuum verwerkt Continuum mogelijks persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en e-mailadres) en dit om je vraag zo correct mogelijk te beantwoorden.

 Persoonsgegevens die verwerkt worden voor klanten- en leveranciersadministratie

Continuum legt een lijst (CRM) aan met contactgegevens van klanten, leveranciers en prospecten met als doel het versturen van commerciële boodschappen en voorstellen of voor het opvolgen van bestaande contracten en/of bestellingen. Deze lijst wordt ook aangewend om bestaande zakenrelaties uit te nodigen op netwerk-events.

Bij het solliciteren

Continuum  zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt Continuum  volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.

Bij het deelnemen aan een event/ opleiding

Continuum  organiseert opleidingen. Voor het vlotte verloop en administratieve opvolging verwerken we je persoonlijke identificatie gegevens en professionele gegevens.

Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen)

Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief

Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Continuum  geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief.

Bij het aanleggen van een aanwervingsreserve

Indien Continuum  je na een sollicitatie niet aanneemt, maar graag je CV wil bijhouden voor toekomstige opportuniteiten, zal Continuum  je toestemming vragen om je CV te mogen bewaren.

Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website zal Continuum , hiervoor je toestemming vragen.  Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …).

Bij het meedelen van eetvoorkeuren als je je inschrijft voor een event en/of opleiding

Als je wenst kan je bij de inschrijving voor een event en/of opleiding je voedselvoorkeuren doorgegeven, zodat we kunnen zorgen voor aangepaste voeding bij de catering. Naar het cateringbedrijf worden enkel aantallen doorgegeven en geen persoonlijke gegevens.

Gebaseerd op wettelijke verplichting

Het is mogelijk dat Continuum  persoonsgegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Continuum  is onderworpen.

Afnemen tevredenheidsonderzoek bij advies en/of opleiding onder de KMO portefeuille

Wanneer u bij het afnemen van een dienst of opleiding van Privatum beroep wenst te doen op de KMO portefeuille dienen wij hiervoor een tevredenheidsonderzoek af te nemen. Afhankelijk of het gaat om een dienst of een opleiding dient deze respectievelijk te worden ingevuld door de onderneming of door elke aanwezige persoon.

Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

Continuum  verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij Continuum  een belangenafweging gemaakt heeft.

Bij het gebruik van beveiligingscamera’s

In en rond de gebouwen van Continuum  hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven.  Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.

Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp, aanbieden van informatie op je verzoek

Je kan contact opnemen met Continuum  via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

Bij het versturen van direct marketing

Continuum  verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Continuum  respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Continuum  zelf levert.  Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Bij het uitnodigen van een klantentevredenheidsonderzoek

Continuum  hecht veel belang aan de kwaliteit van de geleverde diensten en opleidingen. Om een inzicht te verkrijgen in de ervaringen van de klanten en/of deelnemers zal Privatum gebruik maken van een tevredenheidsonderzoek na de geleverde dienst of opleiding. Op deze manier wil Privatum werken aan een constante verbetering van door ons geleverde producten.

Bij het aanleggen van een sollicitatie overzichtslijst met de status voor elke betrokkene

Door de vele sollicitaties die Continuum verwerkt en de verschillende kanalen vanwaar nieuwe kandidaten voorgesteld worden, is er een gerechtvaardigd belang om een lijst aan te leggen zodat kandidaten die we weigeren, niet opnieuw behandelen na enkele weken. Deze lijst bevat enkel persoonlijke identificatie gegevens.

Bij het doorgeven van een C.V. intra groep

Continuum  maakt deel uit van The Human Factory.  Indien iemand solliciteert bij Continuum, kan Continuum  deze verspreiden binnen The Human Factory.  Indien je als sollicitant enkel wenst te solliciteren bij Continuum, gelieve dit expliciet mee te delen.

Bij het bijhouden van contact gegevens om je als kennis/familie van onze werknemer te verwittigen bij noodgevallen

Wij vragen aan onze werknemers om contactgegevens op te geven van kennis en/of familie zodat we hun kunnen verwittigen bij noodgevallen.

 Bij het gebruik van beeldmateriaal voor public relations en/of journalistieke doeleinden

Wanneer Continuum  een groot bedrijfsevent organiseert, heeft het een gerechtvaardigd belang om aan public relations te doen om nieuwe medewerkers en/of nieuwe klanten aan te trekken. De bezoekers van het event worden op voorhand geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het nemen van de foto: op het event zelf tegen de fotograaf of na het event door een mail te sturen naar contact@continuum.be.

Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website

Continuum  gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

6. Met wie delen we je gegevens?

Continuum  deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

  • Continuum daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
  • Continuum hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
  • Continuum hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
  • Continuum een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst ook aan de partners of leveranciers meegedeeld wordt.
  • Continuum geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal Continuum  de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Continuum  doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool, recruiting software) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

7. Beveiliging van je persoonsgegevens

Continuum  erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Continuum  gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Continuum  dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Continuum  de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8. Bewaring van je persoonsgegevens

Continuum bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op deze pagina.

10. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@continuum.be.  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Continuum  meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Continuum  heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Continuum  je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Continuum .

Continuum  zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Continuum  een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Continuum  het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat Continuum  je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Continuum  waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Continuum  niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage
Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie
Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.

Recht om je gegevens te wissen
Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.

Recht op beperking van verwerking
Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.

Recht op terugtrekken van toestemming
Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.